Tỷ giá

Xin lưu ý rằng tỷ giá được áp dụng tại thời điểm giao dịch, giao dịch được hiển thị sử dụng cho ngày và giờ hiện tại.

As of July 22

Currency Symbol Unit Rate Amount

ĐỐI TÁC TRÊN TOÀN CẦU

FOREX JAPAN HD Bank FOREX JAPAN Ipay FOREX JAPAN Express Money FOREX JAPAN HD Bank FOREX JAPAN Ipay Express Money